اكبري

اکبری، علی

تصویر akbari.ali

ایمیل

akbari.ali.1985@gmail.com

تاریخچه

عضو به مدت
1 سال 3 ماه

مطالب

تعداد مطالب

18

رزومه

استادیار گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری.

مدیر گروه کارشناسی و کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری.

عضو شورای پژوهشی دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری.

عضو شورای تخصصی گروه کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری.

سوابق تحصیلی:

 دکتری معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۹۰.

فارغ التحصیل کارشناسی معماری از دانشگاه بوعلی سینای همدان ۱۳۸۷.

مسئولیت‌های اجرایی:

مدیر گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهری

عضو شورای پژوهشی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری

مدیر گروه معماری مرکز آموزش عالی شهرسازی، نوسازی و بهسازی شهرداری تهران

مدیر دپارتمان معماری، شهرسازی و هنر انتشارات پرهام‌نقش

رساله دکتری:

اکبری، علی (۱۳۹۵). «پدیده‌شناسی ادراک چندحسی فضای ساخته‌شده، رویکردی به شناخت فضای معماری گذشتة ایران» به راهنمایی دکتر محمدمنصور فلامکی و مشاورة دکتر ناصر فکوهی و دکتر هاشم هاشم‌نژاد، تهران: دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.

پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد:

اکبری، علی (۱۳۹۰). «تحولات معماری ایران در سده‌های نخست اسلامی» (مطالعۀ دگرگونی از معماری ساسانی به معماری اسلامی با بررسی شکل‌گیری مسجد در معماری ایران) به راهنمایی دکتر هادی ندیمی و دکتر مهرداد قیومی بیدهندی و مشاورة دکتر سعید علی‌تاجر. تهران: دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی.

کتاب‌ها:

۱. پالاسما، یوهانی (۱۳۹۵). خیال مجسم، تخیل و خیال پردازی در معماری، ترجمه علی اکبری، تهران: پرهام نقش.

۲. هال، استیون و آبرتور پرز-گومز و یوهانی پالاسما (۱۳۹۴). پرسش های ادراک: پدیدارشناسی معماری، ترجمه علی اکبری و محمدامین شریفیان، تهران: پرهام نقش.

۳. زومتور، پیتر (۱۳۹۴). اتمسفر. ترجمه علی اکبری، تهران: پرهام‌نقش.

۴. الکساندر، کریستوفر (۱۳۹۴). سرشت نظم، گزیده جلد اول: پدیدۀ حیات، ترجمه دکتر رضاسیروس صبری و علی اکبری، چاپ سوم، ویراست دوم، تهران: پرهام نقش. (با حمایت قطب طراحی شهری دانشگاه شهید بهشتی)

۵. الکساندر، کریستوفر (۱۳۹۳). سرشت نظم، جلد دوم: فرآیند آفرینش حیات، ترجمه دکتر رضاسیروس صبری و علی اکبری، چاپ دوم، ویراست دوم، تهران: پرهام نقش. (با حمایت قطب طراحی شهری دانشگاه شهید بهشتی)

۶. پالاسما، یوهانی (۱۳۹۲). دست متفکر، حکمت وجود متجسد در معماری، ترجمه علی اکبری، تهران: پرهام‌نقش.

۷. کافه لینتز، نوشته: کریستوفر الکساندر، ترجمه: دکتر رضاسیروس صبری و علی اکبری، تهران: پرهام‌نقش، ۱۳۹۲. (با حمایت قطب طراحی شهری دانشگاه شهید بهشتی)

۸. الکساندر، کریستوفر (۱۳۹۴). سرشت نظم، جلد دوم، بخش دوم. ترجمه علی اکبری و سارا پرهون، تهران: پرهام نقش (در دست چاپ).

ویراستاری کتاب‌های علمی:

۱. پالاسما،یوهانی (۱۳۹۳). چشمان پوست، معماری و ادراکات حسی. ترجمه رامین قدس، تصحیح و ویرایش علی اکبری، تهران: پرهام‌نقش.

۲. صبری، رضاسیروس (۱۳۹۲). تحول در طراحی، طراحی با اسطوره، تصور و ذهن طراحانه، ویرایش علی اکبری، تهران: پرهام‌نقش.

مقاله‌های بین‌المللی:

1. Akbari, A., Torshabi, K., & Jahani, T (2014), An Analysis of the Factors Affecting the Form and Space of Urban Houses in Central and North Baluchistan, in: ASIAN JOURNAL OF RESEARCH IN SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, Vol. 4. No. 4, April, pp. 250-263. (SJ IF: 3.094, Global IF: 0.315)

2. Akbari, A., Torshabi, K., & Jahani, T (2014), Relationship between Persian Mosques and Sassanid Architecture based on Theories of ”Cultural Continuity” and ”Temperament of Time” , in: INDIAN JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH, Vol. 7. No. 1, June, pp. 1011-1017. (Universal IF: 1.4053)

 

مقاله‌ها:

۱. مطلبی، قاسم و فاطمه خدادادی و علی اکبری (۱۳۹۵). «تأثیر احساس امنیت بر رضایتمندی سکونتی در مجتمع مسکونی هزار دستگاه نازی آباد بر اساس مدل CPTED» در نشریه علمی پژوهشی هنرهای زیبا، دوره ۲۱، ش ۱، بهار، صص ۷۸ - ۶۷.

عمرانی، سمیرا و امیرمسعود دباغ و علی اکبری (۱۳۹۴). «بازخوانی فضای کیفی مساجد معاصر ایران». در رهپویه هنر، ش ۳۰ و ۳۱.

۲. پرهون، سارا و حسن اصانلو و علی اکبری (۱۳۹۴). «بررسی تأثیر عوامل محیطی بر رفتار کودکان دارای اتیسم (نمونه موردی: تأثیر رنگ فضاهای ساخته‌شده بر درمان کودکان دارای اوتیسم). در: رهپویه‌ هنر، ش ۳۱ و ۳۲.

۳. اکبری، علی و حسن اصانلو و محمدامین شریفیان (۱۳۹۴). «بررسی نسبت معماری مسجد ایرانی با معماری ساسانی بر مبنای نظریه استمرار فرهنگی». در: رهپویه‌ هنر، ش ۳۱ و ۳۲.

۴. اکبری، علی و محمدامین شریفیان (۱۳۹۴). «جایگاه طرح تحقیق پدیدارشناسی در پژوهش‌های معماری و شهرسازی» در: رهپویه‌ هنر.

۵. ضرغام افشار، درسیم و حسن اصانلو و علی اکبری (۱۳۹۳). «بررسي مؤلفه‌هاي تأثيرگذار بر کيفيت فضاهاي آموزشي دانش‌آموزان ناشنوا»، در: رهپویه‌ هنر، بهار و تابستان، ش ۲۸ و ۲۹، ص ۷۷- ۶۸.

۶. اکبری، علی(۱۳۹۳).  «ظهور مجدد گنبد در معماري ايران پس از اسلام و تجلي باورهاي عرفاني در آن»، در: اطلاعات حکمت و معرفت، خرداد، ش ۹۸، ص ۳۸- ۳۴.

۷. صبری، رضاسیروس و علی اکبری (۱۳۹۲). «مفهوم نظم، کریستوفر الکساندر و علم مدرن». در: صفه. ش ۶۱، تابستان، ص ۴۳- ۳۳.

۸. علیتاجر، سعید و علی اکبری (۱۳۹۲). «ساخته‌های ساسانی در دل‌ایرانشهر به روایت متون تاریخی» در: نامه باستان شناسی، پاییز و زمستان، ش ۳، ص ۴۴- ۲۵.

۹. اکبری، علی(۱۳۹۲). «زبان مشترک بیان ادبی و بیان معماری». در: کتاب ماه هنر، ش ۱۸۵. ص ۸۶- ۹۲.

۱۰. اکبری، علی(۱۳۹۲). «از زبان ریاضیات تا ساختارگرایی در معماری». در: کتاب ماه هنر، ش ۱۸۰. ص ۲۸- ۲۲.

۱۱. اکبری، علی (۱۳۹۰). «نقش گمشدۀ معمارن در کنترل مجرمان»، منتشر شده در روزنامه اعتماد، شماره ۲۲۱۹، مورخ دوشنبه ۳ / ۵ / ۱۳۹۰.

۱۲. اکبری، علی (۱۳۹۰). «جای خالی تالار شهر در تهران» ، منتشر شده در روزنامه اعتماد، شماره ۲۲۰۱، مورخ یکشنبه ۱۲ / ۴ / ۱۳۹۰.

۱۳. اکبری، علی (۱۳۹۰). «نگاهی به ساختمان جدید سفارت ایران در لندن»، منتشر شده در روزنامه اعتماد، شماره ۲۱۹۰ مورخ: یکشنبه ۲۹ / ۳/ ۱۳۹۰.

مقاله‌های علمی اینترنتی:

۱. اکبری، علی(۱۳۹۴).  «پتر زومتور، از اتمسفر حسی-احساسی تا معماری سکوت»، در: پایگاه علمی انسان‌شناسی و فرهنگ، به آدرس:

http://anthropology.ir/article/30096

۲. اکبری، علی(۱۳۹۴).  «بازخوانی سرچشمه اثر هنری در دیدگاه مارتین هایدگر»، در: پایگاه علمی انسان‌شناسی و فرهنگ، به آدرس:

http://anthropology.ir/article/29442

۳. اکبری، علی(۱۳۹۴).  «از فرادانش تا بی‌زمانی و ناانسانی»، در: پایگاه علمی انسان‌شناسی و فرهنگ، به آدرس:

http://anthropology.ir/article/29061

عضویت‌ در هسته‌ها و مجامع علمی:

 • عضو پیوسته موسسه علمی و پایگاه اینترنتی انسان‌شناسی و فرهنگ (در حال حاضر).
 • عضو پیوستۀ انجمی علمی فضای نو معماری ایران، وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. (در حال حاضر).
 • عضو هیئت علمی گروه معماری موسسه علمی- پژوهشی مطالعات و تحقیقات معاصر (وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری).
 • همکار قطب علمی طراحی شهری در بافت‌های تاریخی باارزش دانشگاه شهید بهشتی (در حال حاضر).
 • عضو هیئت مؤلفان دانشنامه معماری و شهرسازی ایران. به سفارش سازمان زیباسازی شهر تهران (۱۳۹۲).

جوایز علمی و تقدیر نامه‌ها:

·           انتخاب کتاب دست متفکر به عنوان «کتاب سال طراحي» از سوي نشريه چهارباغ و معاونت فرهنگي شهرداري منطقه 3 تهران و دريافت لوح تقدير و نشان يادبود.

تحقیقات و پروژه‌های پژوهشی:

 • ترجمه مقاله «Design Methods and Learning Methods» نوشته نیگل کراس زیر نظر دکتر حمید ندیمی و ارایه کنفرانس در دانشگاه شهید بهشتی. (۱۳۸۸)
 • ترجمه کتاب «Creating Defensible Space»  نوشته اسکار نیومن در دانشگاه شهید بهشتی (منتشر نشده) .(۱۳۸۷)
 • اریه مقاله پژوهشی با عنوان «معماری و توسعه پایدار» در دانشگاه شهید بهشتی. (۱۳۸۷)
 • ارایه مقاله پژوهشی با عنوان«معماری و  قدرت، مطالعات موردی معماری صفویه و پهلوی اول» در دانشگاه شهید بهشتی. (۱۳۸۷)
 • بررسی اهمیت و جایگاه تالار شهر در نهادینه کردن نقش مردم در اداره امور شهر در دانشگاه بوعلی‌سینای همدان. (۱۳۸۶)
 • ارایۀ مقاله با عنوان  «تأملی بر رابطه هنر و سیاست» در دانشگاه بوعلی‌سینای همدان. (۱۳۸۶)

برگزاری کارگاه‌های آموزشی:

 • کارگاه روش تحقیق و مقاله‌نویسی در موسسه معمارانه (تابستان ۹۴)
 • برنامه‌ریزی کارگاه‌های آموزشی نگارش مقاله‌های علمی - پژوهشی ISI به زبان انگلیسی برای اولین بار در ایران ویژه دانشجویان و فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد و دکتری معماری و شهرسازی (پاییز ۹۰).

علاقه‌مندی‌ها:

علاقه‌مند به مطالعه فلسفه غرب، تاریخ، ادبیات پارسی، مباحث نظری هنر، حکمت و پژوهش در مباحث تئوری معماری